ZJAZD 2010

PA?AC W DRWALEWIE

25-27 CZERWCA

Wst?pny program :

1. Przyj?cie nowych cz?onków w poczet Zwi?zku Szlachty Polskiej

2. Wernisa? malarsko - fotograficzny

3. Wspomnienia rodzinne i rodowe

4. Indywidualne wyst?pienia

5. Wyst?pienia naukowców

6. Prezentacje genealogiczne

7. Ognisko i ?piewy, w tym prezentacja Hymnu Rodowego

8. Koncert

9. Bankiet i rozstrzygni?cie konkursów

KOMITET ORGANIZACYJNY: Agnieszka Ejsmont - Toru?, Andrej Ejsmont - Mi?sk Bia?oru?, Jacek Ejsymond - Warszawa, Józef Ejsmont - Okup Ma?y, Leon Ejsmont - Szczecin, Maria Ejsmont-Rybicka - Londyn, Mieczys?aw Ejsmont - Gda?sk, Tadeusz Ejsmont - Modlica

SZANOWNI WSPÓ?RODOWCY!

W zwi?zku z pierwszym punktem programu naszego zjazdu za??czamy link do Zwi?zku Szlachty Polskiej z pro?b? o wype?nienie ankiety i przes?anie jej do zwi?zku w celu zaakceptowania kandydatur. Poniewa? procedura przyj?cia jest do?? d?uga sugerujemy rych?e uczynienie powy?szego.

http://szlachta.org/ankieta.htm

Powered by Etomite CMS.